اطلاعیه مراجعه به تعاونی کارکنان شهرداری منطقه۱۸ جهت احراز هویت و تایید واریزی،

با توجه به لزوم مراجعه اعضای محترم به تعاونی  مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18

جهت احراز هویت به عنوان آخرین مالک امتیازهای پروژه 2114 ،

و همچنین بررسی نهایی واریزی های انجام شده در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18

و تایید آن که پیشنیاز رتبه بندی و معیار پایش امتیازدهی قرار خواهد گرفت

لذا حضور اعضا در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 ضروری می باشد.

مقاله های بیشتر…