قوانین و مقررات

۱-ثبت اطلاعات و واریز مبالغ می بایست به نام عضو تایید شده توسط هیات مدیره تعاونی افق نگر ونداد( که در سیستم اداری و مالی تعاونی افق نگر ونداد به عنوان عضو شناخته شده است) صورت پذیرد و عضو محترم می بایست به صورت صحیح شماره عضویت مربوط به خود را وارد نماید. در صورت ثبت اشتباه شماره عضویت ، مبلغ واریزی در سیستم حسابداری به نام عضوی ثبت خواهد شد که شماره عضویت آن در قسمت مورد نظر وارد شده است ، و مسئولیت آن به عهده عضو واریز کننده مبلغ خواهد بود .