تمامی پلاک ثبتی هایی که در منطقه ۲۲ صاحب حقوق مکتسبه هستند از جمله زمین پلاک ثبتی 2114 که بالاترین حقوق مکتسبه یعنی ۷۸۰ درصد تراکم را دارد میبایست تا اواسط مرداد ماه. یک سوم مبلغ تعیین شده عوارض جواز را پرداخت نمایند.

لذا به زودی تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد .

ممنون از شکیبایی شما عزیزان