همه چیز درباره ما

 

شرکت تعاونی مسکن افق نگر ونداد ( متشکل ازاعضای محترم پروژه2114 منفک شده از شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18) در تاریخ 21/10/1399 تاسیس گردیده است . طی تصمیمات آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه با اکثریت رای اعضا در مجمع مقرر گردید زمین پلاک ثبتی 2114 توسط شرکت تعاونی مسکن افق نگرونداد فروخته شده و نقدینگی حاصل از آن به بین اعضای مخترم تعاونی تقسیم گردد . در حال حاضر زمین پلاک ثبتی 2114 به صورت شش دانگ کامل به متراژ 27 هزار متر به نام شرکت تعاونی مسکن افق نگر ونداد می باشد . ملک نامبرده دارای حقوق مکتسبه شامل کاربری اداری تجاری فرهنگی ورزشی با صورتجلسه کارگروه بند الف 1 شهرداری منطقه 22 همراه با دستور نقشه با تراکم780 درصد در 22 طبقه روی همکف و 9 طبقه پارکینگ می باشد که بر روی 8897 (30درصد ) متر زمین قابل اجرا می باشد و الباقی (70 درصد ) جز تعهدات انتقال به شهرداری محترم منطقه 22 جهت حفظ حقوق مکتسبه می باشد . هیئت مدیره شرکت تعاونی در تاریخ 21/10/1399 همراه به تاسیس شرکت به مدت 3 سال منتخب گردیده اند که شامل 5 نفر هیئت مدیره اصلی ( خانم فاطمه پذیره به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان نادرسیف اله پور دارابی به سمت عضو عادی هیئت مدیره ومدیرعامل و مهدی احمدی نائب رئیس هیئت مدیره وسعید وهاب به سمت منشی هیئت مدیره و علی اصغر براتلو به سمت عضو عادی هیئت مدیره ) و 3 نفر علی البدل ( خانم مریم سعیدی و آقایان محمد اسماعیلیان و محمدرضا ابراهیم نژاد ) می باشند وهمچنین یک بازرس اصلی (آقای داریوش شهابی ) و یک بازرس علی البدل (آقای میثم آزاد مهر) در مجمع تاسیس برای یک سال منتخب شده که مجددا در سال 1401 آقای داریوش شهابی با اکثریت آراء به عنوان بارزس اصلی و آقایان نادر شادان و میثم آزادمهر به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتخب گردیده اند .