با توجه به لزوم مراجعه اعضای محترم به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 جهت احراز هویت به عنوان آخرین مالک امتیازهای پروژه2114 و همچنین بررسی نهایی واریزی های انجام شده در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 و تایید آن که پیشنیاز رتبه بندی و معیار پایش امتیازدهی قرار خواهد گرفت لذا حضور اعضا در تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 18 ضروری می باشد.