اطلاعیه تکمیل واریزی تا سقف مبلغ 300.000.000 ریال

با استناد اساسنامه متحدالشکل تعاونی و رویه ها و قوانین مقررات تعاونی های مسکن و همچنین بودجه وصوتهای مالی مصوب شده در مجامع عمومی شرکت تعاونی ، جهت پیشبرد امورات تعاونی و رسیدن به اهداف عالیه مورد انتظار از تعاون هر1.000.000ریال یک روز یک امتیاز برای محاسبه در رتبه بندی هر عضویت مورد تصور است . و طی اطلاعیه های مکرر به اعضای محترم جهت تکمیل واریزی تا سقف 300.000.000ریال ، از عزیزانی که موفق به پرداخت مبلغ فوق نشده اند در خواست می گردد نسبت به واریز اقدام نمایند .